Category: Avi Zeivald

Cantor Avraham Zeivald – Kuli Kulo

“באש וקול נורא תורה קיבלנו, מתוך ידו

אהבה, עזה אליו מאז הראנו, שאין מלבדו



גם אם לפעמים אחר החומר נגררים, אף שלעתים על היצר לא מתגברים

אף פעם, אף פעם לא מתייאשים, דווקא-דווקא אל אבא ניגשים



כי אבא את כולי כולי כולי כולי אוהב

להחזיר לו אהבה אשתוקק, ואתלהב


השם