Category: Avi Zeivald

Cantor Avraham Zeivald – Kuli Kulo

“באש וקול נורא תורה קיבלנו, מתוך ידו

אהבה, עזה אליו מאז הראנו, שאין מלבדוגם אם לפעמים אחר החומר נגררים, אף שלעתים על היצר לא מתגברים

אף פעם, אף פעם לא מתייאשים, דווקא-דווקא אל אבא ניגשיםכי אבא את כולי כולי כולי כולי אוהב

להחזיר לו אהבה אשתוקק, ואתלהב


השם